Co je to pracovní úraz

Odškodnění pracovních úrazů

October 12, 2021

Za pracovní úraz se považuje poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, které mu byly způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním. Pracovním úrazem už však není úraz, který se zaměstnanci přihodil cestou do zaměstnání a zpět.

Zaměstnavatel nenese odpovědnost za úrazy, které se zaměstnanci přihodí pod vlivem alkoholu, drog či tehdy, pokud poruší pokyny bezpečnosti práce, případně další firemní předpisy.

Státní úřad inspekce práce definuje tři druhy pracovních úrazů:

  • Smrtelný - takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.
  • Hospitalizace delší než 5 dní – takové poškození zdraví, jehož ošetřování si vyžádalo pobyt v nemocnici delší než 5 kalendářních dnů.
  • Ostatní – takové poškození zdraví, na jehož následky je postižený v dočasné pracovní neschopnosti.

Jak postupovat v případě úrazu

Pokud to stav zraněného zaměstnance dovolí, musí svůj úraz okamžitě nahlásit svému nadřízenému. Stejně tak je povinností zaměstnance ihned informovat nadřízené i o úrazu kolegy.

Zaměstnavatel poté musí místo úrazu zajistit a vyšetřit příčiny a okolnosti úrazu. Pokud se domnívá, že se jedná o trestný čin a také v případě, že byl úraz smrtelný, musí okamžitě informovat Policii ČR. Informace o pracovních úrazech musí zaměstnavatel předat i příslušnému inspektorátu práce a zdravotní pojišťovně zaměstnance.

Další povinností zaměstnavatele je vést evidenci všech úrazů v takzvané knize úrazů. Jestliže byl zaměstnanec kvůli úrazu v pracovní neschopnost déle než tři dny či kvůli úrazu zemřel, musí zaměstnavatel také vypracovat záznam o úrazu a jedno vyhotovení předat zraněnému zaměstnanci, nebo jeho pozůstalým. Další kopie pak odevzdává příslušným institucím.

Odškodnění v případě úrazu

Povinností zaměstnavatele je odškodnit zaměstnance, kterému se úraz při výkonu práce stal. Je povinen mu poskytnout náhradu za ztrátu na výdělku po celou dobu pracovní neschopnosti a také po jejím skončení. V prvním případě byste měli dostat náhradu ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před pracovním úrazem a plnou výší náhrady mzdy a plnou výší nemocenské. Ve druhém případě máte nárok na částku ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před pracovním úrazem a výdělkem po pracovním úrazu s připočtením případného invalidního důchodu.

Další odškodnění:

  • jednorázová náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění,
  • náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením (poplatky u lékaře, v lékárně, náklady za léky apod.),
  • náhrada za věcnou škodu.

V případě smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu, mají pozůstalí od firmy, kde zaměstnanec pracoval, nárok na:

  • jednorázové odškodnění,
  • náhradu nákladů spojených s léčením,
  • náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem,
  • náhradu nákladů na výživu pozůstalých.

Aktuálně: odškodnění pracovních úrazů se od roku 2023 zvyšuje

Dosud se postupovalo podle nařízení vlády 276/2015 Sb. z roku 2015 a dlouho se čekalo na novelizaci, která by pracovní úrazy a úrazy ze základních, středních a vysokých škol valorizovala s nepracovními úrazy (dosud se tyto dva typy posuzují podle dvou různých nařízení a metodik).

Díky novelizujícímu nařízení č. 451/2022 je tedy nově 1 bod vypočítán jako 1 % průměrné mzdy za první tři kvartály předcházejícího roku. Tato hodnota činí 39 306 Kč, jedno procento a tedy jeden bod hodnocení úrazu je od 1. ledna 2023 nově 393,06 Kč.

Více se dočtete v naší aktualitě.

Stal se vám pracovní úraz a potřebujete poradit?

Ne vždy jsou pracovní úrazy odškodněny správně. Zaměstnavatelé nebo pojišťovny často krátí plnění a mohou vás tak připravit o peníze, které vám náleží. Kdykoliv nás nezávazně kontakujte a vaši situaci společně probereme.

Kontaktujte nás.

Potřebujete pomoci s odškodněním úrazu?

Rádi vám poradíme s odškodněním pracovních úrazů, odškodněním dopravních nehod, školních úrazů a s odškodněním z úrazových pojistek. Napište nám pro nezávaznou konzultaci a získejte, na co máte nárok.

Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci
arrow-top