Slovníček pojmů

Jelikož ne každý ví, co si pod kterými pojmy v tématu odškodnění úrazů představit, a taky proto, že tato tématika může být často velmi složitá, jsme pro vás připravili slovníček pojmů odškodnění úrazů.

Konkrétní pojem můžete vyhledat klávesami
Ctrl+F a následně ve svém prohlížeči zadáte hledané slovo, které vám prohlížeč zvýrazní.

Bodové hodnocení bolestného

Důležité pro správné “ohodnocení” odškodnění bolestného za úraz. Ke každé úrazové diagnóze posuzující doktor napíše dle příslušných pravidel počet bodů, které se sečtou. Hodnota bodu u nepracovních úrazů se určuje vždy podle roku, ve kterém úraz vznikl. V roce 2023 je hodnota bodu pro nepracovní úrazy 403,53 Kč. Hodnota bodu u pracovních úrazů je 393,26 Kč pokud nebylo rozhodnuto o výši bolestného před 1. lednem 2023. více informací zde.

Bolestné

Bolestné je náhrada za vytrpěnou bolest při újmě na zdraví: ať už při újmě tělesné, ale také při duševním utrpení. S tímto pojmem se můžete setkat u pracovního nebo jiného úrazu, kde odškodnění platí ten kdo úraz zavinil či za něj odpovídá např. i u odškodnění dopravní nehody z povinného ručení vozidla viníka.

Cestovné

Jedná se o částku za dopravu, kdy vás navštěvovala rodina v nemocnici a za dopravu na vyšetření, rehabilitace a ostatní cesty související s léčením.
Je potřeba schovávat jízdenky nebo zapisovat cesty automobilem.

Denní odškodné

V pojistné smlouvě sjednaná pojistná částka, která se vyplácí za jeden den přiměřené doby léčení úrazu a / nebo za každých 24 hodin hospitalizace.

Dušení útrapy

Často řešíme i případy, kdy má dopravní nehoda, pracovní úraz nebo úraz ve škole těžké psychické dopady na poškozeného i jeho nejbližší. Odškodnění se tedy týká i tohoto druhu útrap – a nemusí se jednat jen o rodinu a příbuzné, ale i o přátele.

Hospitalizace

Pro léčení úrazu z lékařského hlediska nezbytná celodenní lůžková péče.

Karenční doba

Doba od data vzniku pojistné události, jejíž uplynutí je podmínkou pro vznik práva na pojistné plnění.

Nahodilá událost

Ustálené tělesné poškození způsobené omezením funkce tělesných orgánů nebo ztrátou tělesných orgánů v důsledku úrazu.

Náhrada ušlé mzdy po skončení pracovní neschopnosti (renta)

Pokud nemůže zraněný kvůli úrazu vykonávat původní práci (a např. musíte pracovat na hůře placené pozici), měsíčně vám může být vyplácena renta, která může být i doživotní. Jde o dlouhodobý druh odškodnění, který se týká zejména těžkých pracovních úrazů.

Náklady spojené s léčením

Jedná se o veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s léčením úrazu.

Odškodnění za úraz

Náleží tomu, kdo utrpěl úraz a má úrazové pojištění nebo se úraz stal v zaměstnání a je to tedy pracovní úraz, úraz studenta ve škole nebo jeho úraz zavinil někdo jiný, např. nezaviněná dopravní nehoda, která je krytá odpovědnostní pojistkou vozidla.

Oprávněná osoba

Fyzická nebo právnická osoba, které vzniká právo na pojistné plnění v případě trvalých následků úrazu, denního odškodného za přiměřenou dobu léčení úrazu nebo hospitalizacepojištěného. Oprávněná osoba je určena v pojistné smlouvě.

Ošetřovatelská péče

Pokud je zranění natolik závažné, že po dobu léčení musel někdo, byť je to blízký příbuzný zraněného, pečovat á tento nárok aby prostřednictvím poškozeného dostal za tuto péčizaplaceno. Rozsah této péče se musí vypočítat a to nejlépe na minuty denně.

Pojistná událost

Nahodilá událost, ke které dojde během pojistné doby, se kterou je dle pojistné smlouvy spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

Pojistné

Úplata za pojištění hrazená pojistníkem pojišťovně.

Pojistné nebezpečí

Možnost vzniku úrazu pojištěného.

Pojistné období

Období, za které se platí pojistné.

Pojistné plnění

Částka, na kterou vzniká oprávněné osobě právo v případě vzniku pojistné události.

Pojistník

Právnická osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu.

Pojištění obnosové

Pojištění, kdy je pojišťovna v případě pojistné události povinna vyplatit částku určenou v pojistné smlouvě, která není závislá na skutečné výši škody.

Pojištěný

Fyzická osoba, na jejíž život, zdraví nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

Přiměřená doba léčení

Doba léčení úrazu pojištěného stanovená lékařem s příslušnou specializací.
Za poslední den přiměřené doby léčení se považuje datum poslední pravidelné návštěvy lékaře vztahující se k příslušnému úrazu. V případě, že lékař stanoví dobu léčení úrazu nepřiměřeně k příslušné diagnóze pojištěného, může pojišťovna požadovat přezkoumání přiměřenosti doby léčení úrazu vlastním smluvním lékařem.

Rozsah trvalých následků

Míra ustáleného tělesného poškození v důsledku úrazu stanovená v procentech. Rozsah trvalých následků určuje lékař pověřený pojišťovnou dle příslušné oceňovací tabulky platné vdobě vzniku pojištění. Pokud stanoví příslušná oceňovací tabulka procentuální rozpětí, určuje se výše pojistného plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo rozsahu a povaze tělesného poškození vzniklého úrazu. Pokud rozsah trvalých následků podle příslušné oceňovací tabulky není možné stanovit, je rozhodující, do jaké míry je z lékařského hlediska ovlivněna tělesná funkce poškozeného orgánu.

Škodná událost

Událost, ze které vznikla pojištěnému škoda nebo újma a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění.

Trvalé následky

Ustálené tělesné poškození způsobené omezením funkce tělesných orgánů nebo ztrátou tělesných orgánů v důsledku úrazu.

Úmrtí

Smrt pojištěného v důsledku úrazu.

Úraz

Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo úmrtí.

Ušlá mzda po dobu pracovní neschopnosti

Poškozený má nárok na uhrazení plné mzdy, o kterou po dobu pracovní neschopnosti přichází. Mzdová účetní vypočítá, jaký měl příjem před úrazem a to v předchozím kalendářním roce a v předchozím kalendářním čtvrtletí (ve kterém období byl příjem vyšší). Následně spočítá, jaký poškozenému náleží doplatek příjmů po dobu pracovní neschopnosti, tak aby zraněný neměl žádnou ztrátu.

Ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Je to část odškodnění např. po autonehodě nebo pracovním úrazu, která se odškodní, pokud má úraz trvalé následky a nějakým způsobem vás omezují v životě po úrazu. Ztížení
společenského uplatnění (ZSU) jsou trvalé následky úrazu, které však zohledňují, jak poškozeného úraz ovlivnil v jeho osobním, pracovním a společenském životě. Odškodnění ZSU se vypočítává nejdříve rok po úraze a to v okamžiku kdy je zdravotní stav tzv. stabilizovaný, je tedy ukončené veškeré léčení úrazu. Obvykle se jedná o nejvyšší část celého odškodnění.

Chci poradit

Pracovní úraz

Stal se Vám úraz v práci? Vyřešíme odškodnění úrazu, tedy bolestné, ušlou mzdu, náklady spojené s léčením a ztížení spol. uplatnění (ZSU).
Umíme zařídit i náhradu za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti (rentu).

Odškodnění dopravní nehody

Stala se Vám dopravní nehoda? Zajistíme odškodnění z povinného ručení viníka dopravní nehody.
Jako poškozený musíte vyčíslit a prokázat všechny nároky na odškodnění. Rádi Vám se vším pomůžeme.

Úraz žáka ve škole

Každému žákovi, který se zraní ve školce nebo ve škole náleží za tento úraz odškodnění. Většina škol a školek je na odškodnění úrazů pojištěna.
Vyčíslení a prokázání nároků na odškodnění je ale vždy na vás. Získejte s námi maximální odškodnění.

Úrazové pojistky

Vypořádání úrazových pojistek. Rádi pro Vás spolu se špičkovými odborníky sepíšeme posudky nutné pro vyplacení odškodného v plné výši. Zkontrolujeme také proplacená plnění zda odpovídají tomu, co měla pojišťovna zaplatit.

Odpovědnostní pojištění

Stal se Vám úraz, který zavinil někdo jiný a je na odpovědnost pojištěn? Zajistíme maximální odškodnění v souladu se zákonnými pravidly.